Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi er opptatt av at du enkelt finner svar på det du lurer på. Om du ikke får svar på ditt spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på e-post.

Telefon: 35 49 99 66 (08.00-15.00)
Vakttelefon: 35 98 20 94

Åpne HAN-Port

Tilknytninger

Byggestrøm

Farlige forhold

Gatelys

Jordfeil

Trefelling

Skal du flytte?

Feilmeldinger

Elbil

Strømleverandører

Faktura

Målerstand

Måleravlesning

Hvorfor må jeg lese av strømmåleren?

Alle våre kunder skal over på AMS som medfører at avlesningen foregår automatisk. Dersom du ennå ikke har fått AMS-måler er det viktig at vi mottar måleravlesning slik at ditt forbruk i perioden skal være så korrekt og reelt som mulig. Målerstanden gir grunnlag for din faktura

Når får jeg varsel om å lese av strømmåleren?

Dette gjelder kun kunden som ikke har AMS-måler, eller som av ulike årsaker ikke er fjernavlest.

Vi tilbyr våre kunder varsling før hver avregning (hver måned) enten via e-post eller SMS.

Påminnelseskort i posten sendes ut hver måned.

Har du ikke mottatt varsel via e-post/SMS, kan det være at vi ikke har mottatt din nye e-postadresse/telefonnr.

Kunden må sende melding om sin nye adresse via Din Side.

Hvor kan jeg registrere måleravlesningen på nett?

Det gjør du på «Min Side» som du finner på denne siden.

Når er fristen for å lese av strømmåleren?

Dette gjelder kun kunden som ikke har AMS-måler, eller som av ulike årsaker ikke er fjernavlest.

Vi har avlesning den 1. hver måned.

Har du glemt å registrere målerstand til datoen, ber vi likevel om at du sender oss en avlesning slik at forbruket blir justert på neste avregning.

Nett og nettleie

Jeg trenger byggestrøm

Trenger du byggestrøm finner du mer informasjon om det på denne siden.

Melde fra om jordfeil / spenningsfeil

Har du mistanke om, eller har jordfeil og/eller spenningsfeil kan du melde fra om dette på denne siden.

Meld fra om defekt gatelys

Melding om defekt gatelys finner du på denne siden.
NB! Husk gjerne å se etter stolpenummeret på aktuell stolpe.

Hva består nettleien av?

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Vestmar Nett AS betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruket.

Hva er nettleie?

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. En betydelig andel av nettleien består av offentlige avgifter.

Kan jeg bytte nettleverandør?

Nei. Du kan bytte strømleverandør, men ikke nettleverandør. Du er tilknyttet strømnettet gjennom ditt lokale nettselskap som sørger for at strømmen kommer frem til deg. Nettselskapene har med myndighetenes tillatelse monopol i sine områder.

Hvem bestemmer prisen på nettleie?

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha. Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskaper for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Nettselskapene fastsetter nettleien de enkelte kundene skal betale, men de totale inntektene skal ikke være over grensen NVE har fastsatt for selskapet.

Hvorfor varierer prisen mellom ulike nettleverandører?

Nettselskapene har ulike kostnader ved å eie og drifte nettet. Geografiske og klimatiske forhold påvirker kostnadene. I de fleste tilfeller koster det også mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område.

Hvordan måles og avregnes effekten?

Strømuttaket måles time for time. Effektleddet avregnes med foregående måneds høyest registrerte times maksimaleffekt.

Hvordan blir kunder med effektavregning fakturert?

Det er månedlig fakturering hvor energileddet avregnes fortløpende. I tillegg kommer andel av antatt årskostnad for effektuttak.

Selve effektforbruket blir avregnet en gang i året, januar. Da blir akonto som er beregnet gjennom året trukket i fra.

Hva er Vestmar Nett AS sin nettleie sammenlignet med andre nettselskaper?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversikt over de ulike nettselskapenes nettleie på sine hjemmesider www.nve.no. Sammenlignet med Europa har Norge lav nettleie.

Myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at nettleien skal bestå av både et fastbeløp og et energiledd. Kostnadene til nettselskapet har i liten grad sammenheng med forbruket, men i større grad sammenheng med antall kunder. Fastbeløpet gjenspeiler disse kostnadene. Størrelsen på fastbeløpet varierer noe mellom nettselskapene. Det er også vanlig med forskjellig fastbeløp for de ulike kundegruppene. Både forbruksavgiften og avgiften til energifondet tas inn gjennom energileddet.

Kompensasjon ved strømbrudd

Kompensasjon ved strømbrudd gis etter gjeldene regler.

Varigheten for et langvarig strømbrudd regnes fra når melding mottas, eller når Kragerø Energi visste, eller burde ha visst om bruddet.

  • Avbrudd på 12-24 timer:   600 kr
  • Avbrudd på 24-48 timer:  1300 kr
  • Avbrudd på 48-72 timer: 2700 kr

Kunden må selv fremme krav om kompensasjon til oss. Det er imidlertid ikke nødvendig å sende inn krav umiddelbart, og strømkunder bør unngå å belaste oss med henvendelser om utbetalingsordningen til etter at strømforsyningen i området er normalisert.

Her er informasjon og skjema for kompensasjon

Erstatningsansvar ved uaktsomhet

Den som er skyld i skade på Vestmar Nett AS sine anlegg kan få erstatningsansvar dersom det er opptrådt uaktsomt. Erstatningsbeløpet vil gjenspeile kostnader for utbedring, og dette kan bli et høyt beløp. Les mer her

AMS

Hva er AMS?

Vestmar Nett har som målsetting at alle våre kunder skal ha AMS-måler installert innen 2019.

Du vil bli kontaktet i forkant for avtale om tidspunkt. Arbeidet er i gang, og fordeles utifra området du bor i. Les mer om AMS her.

AMS og helse
AMS gebyr ved manuell avlesning

NVE informerer – Gebyr for manuell avlesning

Vestmar Nett AS innfører gebyr for manuell avlesning

Hva er AMS?

AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Dette er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 2019 vil alle våre nettkunder ha nye «smarte» målere i hjemmene sine. Disse målerne sender målerstand og informasjon om forbruk automatisk til nettselskapet. Dette har store fordeler både for kundene, samfunnet og klimaet. Les mer om AMS her.

Strømleverandører

Hva er en strømleverandør?

Vestmar Nett AS selger ikke strøm direkte til forbrukermarkedet. For å gjøre det rette valget av strømleverandør anbefaler vi deg å sammenligne strømpriser over tid.

Inntil vi har fått melding fra din strømleverandør er Vestmar Nett AS i henhold til Energiloven, § 3-3 pliktig til å levere strøm til deg. Dette er det vi kaller leveringsplikt. Leveringsplikt har en relativ høy pris og er lite gunstig for deg som kunde.

Vi anbefaler deg derfor snarest å velge en strømleverandør.
Se her for oversikt.

Hva betyr strøm levert i henhold til leveringsplikten?

Strøm levert i henhold til leveringsplikten vil si at nettselskapet i din kommune er pliktig til å levere strøm fram til din bestilling hos strømleverandør foreligger, og leverandørbytte er gjennomført.

Leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning og vil normalt 

Faktura

Gjennomfakturering

Fremover vil stadig flere kraftleverandører benytte såkalt «gjennomfakturering».

Dvs. at du vil bli fakturert fra din kraftleverandør for både strømforbruk og nettleie.

Pr. april 2019 har vi samarbeid med Kragerø Kraft (SmartEnergi), Fjordkraft og Norges Energi.

Da får du ikke lengre noen faktura fra oss på nettleie. Alt som gjelder betaling av ditt strømforbruk vil komme fra din kraftleverandør

Annen strømleverandør, men faktura fra Vestmar Nett AS?

Vestmar Nett AS er netteier i Kragerø kommune der du har strømtilførselen knyttet til. Det er ikke mulig å skifte nettselskap.

Strømleveranse er et konkurranseutsatt marked og her står man fritt til å velge hvilken strømleverandør man vil ha. Fakturaen du får fra Vestmar Nett AS er nettleie (transport av strøm).

Hva betyr strøm levert i henhold til leveringsplikten?

Strøm levert i henhold til leveringsplikten vil si at nettselskapet i din kommune er pliktig til å levere strøm fram til din bestilling hos strømleverandør foreligger, og leverandørbytte er gjennomført.

Leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning og vil normalt være dyrere enn strøm kjøpt fra en ordinær strømleverandør.

Purregebyr på fakturaen som ikke har forfalt?

Purregebyret kommer da fra en tidligere faktura som ble betalt for sent.

Hvor mange regninger får jeg i året?

Alle våre kunder blir avregnet 12 ganger i året.

På hvilke måter kan jeg betale?

Du kan motta/betale regningen via:

Vanlig postgang: fakturaen blir sendt til din postadresse. Du må selv registrere betalingen i din bank/nettbank).

E-faktura: fakturaen blir sendt din nettbank, men må godkjennes av deg for betaling)

Avtalegiro: fakturabeløpet blir automatisk trukket fra din konto på forfallsdato, fakturaen mottas i posten.

E-postfaktura: fakturaen blir sendt til din e-postadresse. Du må selv registrere betalingen i din bank/nettbank.

En kombinasjon av f.eks E-postfaktura og Avtalegiro er et enkelt, smart og miljøvennlig valg. Da blir fakturaen sendt til din e-postadresse og beløpet blir automatisk trukket fra din konto på forfallsdato.

Mottatt både avregning og opphørsregning - hva gjør jeg?

Hvis du har mottatt både avregning og opphørsregning, må begge fakturaer gjøres opp.

Når strømprisen endres hyppig, hvordan kan jeg vite at fakturaen er korrekt?

For at forbruket i avregningsperioden skal beregnes korrekt er det viktig at vi mottar måleravlesning fra deg.

Fordeling av forbruket i avregningsperioden baseres på gjennomsnittsforbruket til en husholdningskunde i Kragerøs forsyningsområde.

Flytte

Dersom jeg flytter - hvordan går jeg frem?

Skal du flytte, sier du opp strømabonnementet der du flytter fra og bestiller nytt der du flytter til. Dette gjøres ved å kontakte din strømleverandør. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Skal strømmen stenges?
Dersom ingen skal flytte inn etter deg må strømmen stenges for at vi skal kunne avslutte ditt kundeforhold. Send oss en epost på firmapost@kragero-energi.no senest en uke før ønsket stenging. For å stenge strømmen må vi ha tilgang til måleren og trenger derfor navn og telefonnummer til en kontaktperson som kan slippe oss inn i boligen.

NB! I vinterperioden er det viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strøm.

Jeg ønsker å bytte faktura/post-adresse. Hva gjør jeg?

Dette må meldes fra til din kraftleverandør.

Dersom du ikke har avtale med en kraftleverandør kan du kontakte oss på firmapost@kragero-energi.no

Kan jeg ta med fastprisavtalen dersom jeg flytter?

Ulike strømleverandører kan ha ulike rutiner vedrørende dette. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med din strømleverandør.

Hvorfor må jeg ha måleravlesning på utflyttingsdato?

Vi må ha måleravlesning når du overtar eller flytter fra et anlegg for å avregne tidligere kunde. Tidligere kunde vil da betale for forbruk frem til denne måleravlesningen og ny kunde starter sitt abonnement fra samme måleravlesning.

Elhub

Hva er elhub?

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge. Les mer her

Elhub Min side

I Elhub Min side finner du alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun du som strømkunde som kan se og endre informasjon gjennom Elhub Min side.

Her finner du pålogging til Elhub Min side

Hei!

Kontakt oss gjerne på telefon eller e-post, eller fyll ut skjema
så tar vi kontakt med deg. Vi snakkes!

Tlf: 35 49 99 66
Vakt: 35 98 20 94
Adresse: Bråteveien 6, 3772 Kragerø
firmapost@kragero-energi.no