Kompensasjon ved strømbrudd

Alle kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer kan ha krav på kompensasjon.

» Klikk her for skjema

I følge forskriften må kunden selv fremme krav om kompensasjon. Dersom man opplever strømbrudd over 12 timer, må krav om kompensasjon fremmes til oss ved å sende inn skjema via nettsiden, eller skriftlig pr post/levering i skranke.

Behandling av kravet om kompensasjon

Etter at kravet er fremmet vil Kragerø Energi Nett kontrollere at kravet er berettiget. Ved kontroll av kravet vil varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Kragerø Energi Nett først fikk melding om avbruddet eller Kragerø Energi Nett visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. Når normal strømforsyning er gjenopprettet regnes strømbruddet som opphørt. Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Hvordan utbetales kompensasjonen?

Kompensasjonen gis som fratrekk på en av de påfølgende fakturaene etter at kravet er fremmet og godkjent. Dette vil fremkomme i fakturaspesifikasjonen som en egen post. Det må påregnes saksbehandlingstid.

Tidsfrist

Krav må fremmes senest tre måneder etter at avbruddet fant sted.

Begrensninger

For hytter og fritidsboliger er det begrensninger i hvor stort kompensasjonsbeløp som kan utbetales pr år. Samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie regnes som forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Dersom en kunde har flere målepunkt som er berørt av samme hendelse, begrenses utbetalingen til en utbetaling per hendelse. Det målepunktet som gir høyest kompensasjon legges til grunn.

Satser for utbetaling ved svært langvarig avbruddd:

Kompensasjonsbeløpet som utbetales er avhengig av strømbruddets varighet og er ment å gi en rimelig kompensasjon til kundene for eventuelle ubehag de påføres i forbindelse med avbruddene. Kompensasjons-satsen er den samme for en forbruker som for en næringskunde, og har ingen sammenheng med de kostnadene den enkelte kunden måtte ha ved ikke å ha tilgang på elektrisk kraft.

  • Kr 600,- for avbrudd over 12 timer.
  • Kr 1400,- for avbrudd over 24 timer
  • Kr 2700,- for avbrudd over 48 timer

For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1300,- for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Reglene om kompensasjon er regulert i Kontrollforskriften kapittel 9A
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har også utarbeidet en veileder til forskriften.